×

Általános szerződési feltételek

1.) VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK ALAPFOGALMAI

1.1. A webáruházat üzemeltetõ adatai:

Eladó: 
GOLDFILLED S.R.O.

94301 Sturovo Hlavna 22

ADÓSZÁM : SK2121691649

NYILVT.SZ :

1.2. Vásárló:

Aki a szolgáltató Internetes Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és /vagy e felületen keresztül árut vásárol, illetve szolgáltató internetes felületét használja.

1.3. A Fuvarozó

Ügyfeleinket A MPL futárszolgálattal segítségével szolgáljuk ki, valamint kiskereskedelmi egységeinkben, melyek címe honlapunkon megtalálható.

2.) A VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK CÉLJA, KÖZZÉTÉTELE ÉS HATÁLYA

2.1. A szolgáltató az Internetes Vásárlási szolgáltatás Vásárlási feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb. Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggõ lényeges körülményeket.

2.2. A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ Vásárló között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetõen a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági elõírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

2.3. A szolgáltatással kapcsolatos lényege hírekrõl, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján ad tájékoztatást. A Szolgáltató jelen szerzõdés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerzõdés új verziójának közzétételétõl számított 8 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen internetes felületen kell hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minõsül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az internetes vásárlási szolgáltatást biztosítja.

3.) VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK, AMELYEK ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÓ AZ INTERNETES VÁSÁRLÁSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTJA A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE

3.1. A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek, és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerzõdéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezõnek ismeri el. A szerzõdés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.

3.2. Jelen szerzõdésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépõ természetes személynek minõsülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelõsek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerzõdés elfogadásának minõsül.

3.3. A szolgáltató nem vállal felelõsséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

3.4. A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, elõre nem látható vagy következményes károkért, illetõleg elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésbõl, programok elvesztésébõl, üzlet-illetve hírnév vesztésbõl eredõ károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és az Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenõrzési körén kívül esõ okból bekövetkezõ károkért.

3.5. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelõi felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldrõl, mind külföldrõl elérhetõ. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.

3.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minõsítse. A megrendelések maximum 100.000 Ft-ig fizethetõk a Fizetési feltételek alapján, az ezt meghaladó értékû rendelések egyedi elbírálás alá kerülnek.

3.7. A Szolgáltató internetes felületén történõ regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléséhez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

4.) MEGRENDELÉS ÉS SZERZÕDÉS

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Weboldalon történõ Megrendeléshez a Vásárlónak a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe,számlázási és/vagy szállítási címe és jelszó megadásával. Vásárlás történhet regisztráció nélkül is .

4.2. Megrendelés leadása

4.2.1. A  goldfilled.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

4.2.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követõen a fizetési módra kattint, majd egy új ablak jelenik meg, ahol összesítjük rendelését és a megrendelés megerõsítése gombbal tudja véglegesíteni megrendelését.

4.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetõségek (email vagy telefon) bármelyikén. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.3. Megrendelés visszaigazolása, szerzõdés létrejötte

4.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerzõdés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítésérõl tájékoztató jellegû és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

4.3.2. A magyar nyelven létrejött szerzõdés írásban kötött szerzõdésnek minõsül, melyet az üzemeltetõ iktat számla formájában, amit a létrejöttétõl számított 6 évig megõriz, és kérésre hozzáférhetõvé tesz.

4.3.3. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy errõl köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerzõdés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezésérõl és/vagy módosításáról is.

5.) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

5.1. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

5.2. Bármilyen felmerülõ kérdés, ügyintézés, panasz estén a Vásárló a weboldalon elhelyezett Ügyfélszolgálat menüpont alatt tud kapcsolatba lépni munkatársainkkal, írásban vagy telefonon.

5.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelõen a Bács-kiskun Megyei Békéltetõ Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti ahttp://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

6.) SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:
A Vásárló részére megrendelt összes árut az MPL csomagküldõ segítségével házhoz szállíttatjuk, ha megfelel a Vásárlási feltételeknek. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

6.2.Házhoz szállítás az egész ország területére érvényes, szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, az a Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtõl is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevõ nagy valószínûséggel tartózkodik a szállítás várható idõpontjában. A megrendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

7..) FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Utánvétes fizetés: a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítás és az utánvét költségeit is.

7.2. Személyes fizetés: a rendelés értékét személyesen áruházunkban egyenlíti ki.

8.) ELÁLLÁSI JOG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

8.1. Elállási jog.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minõsül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történõ vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtõl eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedõ/Eladó, azaz  GOLDFILLED S.R.O.

8.2. Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén - azaz interneten (távollevõk között) megkötött szerzõdés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél/Fogyasztó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és a az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a - amennyiben azt õ fizette -a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás elõtt az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem volt lehetõsége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.
Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

8.2.1. Az elállási jog

- egy termék megrendelése esetén a termék átvételétõl

- több terméknek egy (meg)rendelésben történõ megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétõl

- több tételbõl/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétõl számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Az Ügyfélnek/Fogyasztónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerzõdéstõl.

8.2.2. Az elállási jogát az Ügyfél/Fogyasztó a szerzõdés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidõbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

Az Ügyfél/Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó  részére e-mail útján vagy postai úton történõ megküldésével gyakorolhatja.

A nyilatkozatból egyértelmûen ki kell tûnnie az Ügyfél/Fogyasztó elállási szándékának. Elállási/felmondási nyilatkozatminta:

"Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében:

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:"

8.2.3. A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél/Fogyasztó jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedõ vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8.2.4. Az Ügyfél/Fogyasztó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél/Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

8.2.5. Ha a megrendelt terméket az Ügyfélnek/Fogyasztónak kifuvarozták, az Eladó/Kereskedõ azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhetõ vissza.

Az Ügyfél/Fogyasztó felel a termék jellegének/tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerû használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredõ értékcsökkenésért, amelyet a Kereskedõ/Eladó  részére köteles megtéríteni.

8.2.6. A Kereskedõ/Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél/Fogyasztó eláll a szerzõdéstõl, a Kereskedõ haladéktalanul, de legkésõbb az elállásról való tudomásszerzéstõl számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél/Fogyasztó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél/Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezõ módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedõ más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél/Fogyasztó a Kereskedõ által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérõ fuvarozási módon választott, a Kereskedõ nem köteles megfizetni az ebbõl eredõ többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Ügyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedõ mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendõ összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

8.3.Kellék- és Termékszavatosság

8.3.1. Kellékszavatosság

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ a termék jellegének és állapotának megfelelõen a konkrét esetben kerül meghatározásra, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

8.3.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 8.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

·         a termékhibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

GOLDFILLED S.R.O.